محمود سریع القلم توضیح می دهد: بین فعل «شنیدین» و «گوش کردن» یک تفاوت اساسی وجود دارد. کشورهایی در حوزه خاورمیانه همچون امارات توانسته در اجرای الگوی توسعه موفق عمل کنند که شنیدن قوی داشته اند. به این معنا که نخبگان سیاسی چنین کشورهایی برای اطمینان داشتن از اخذ و اجرای تصمیم صحیح تلاش کرده اند با گروه های تخصصی در داخل و خارج مشورت کنند.»

او تاکید دارد: در این کشورها اقتصاد بر سیاست مقدم است.