روش شناسی علم اقتصاد | بی توجهی به اصول روش‌شناسی در ایران

ما در آموزش بنیان و روش شناسی علم اقتصاد به دانشجویان با بدآموزی مواجه هستیم. در این بخش دکتر موسی غنی‌نژاد به چرایی این موضوع پرداخته است.

توجه به اصول روش‌شناسی در آموزش علم اقتصاد به دانشجویان در ادبیات آموزشی ما مهجور مانده‌است. یکی از متون اصلی که در سال‌های ابتدایی در دانشگاه به دانشجویان تدریس می شود، اصول علم اقتصاد نوشته "گریگوری منکیو" است. اصول ده‌گانه در مقدمه کتاب منکیو به سه قسمت رفتار فرد، رفتار بازار و رفتار متغییرهای کلان تقسیم شده است. چرایی و چگونگی مختصاتی اصول عنوان شده در این سه حوزه در یک چارچوب میزان، مشخص نیست. در واقع منکیو به عنوان یک اقتصاددان برجسته جریان اصلی، در مقدمه کتاب خود اصولی آشفته را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. متاسفانه در کشور ما علوم انسانی به صورت عالی در سطح دبیرستان آموزش داده نمی‌شود و نتیجه آن شکل‌گیری باور این اصول بی پایه در نظام ذهنی دانشجویان ماست.  این دیدگاه اگرچه شاید در غرب و آمریکا مشکل‌زا نباشد، زیرا که اصل در جامعه، فرهنگ و متون علمی بر اقتصاد آزاد نهاده شده است و موارد استثنایی به عنوان شکست بازار را به شکل جداگانه بررسی می‌‌شود. منتهی علم وام گرفته شده از این متون، در ایران، جایگاهی نه در فرهنگ و نه در سیاست‌گذاری ندارد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد