به گزارش اکوایران امروز مرکز آمار آخرین گزارش خود از وضعیت بیکاری و اشتغال در بهار سال 1401 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در بهار امسال 9.2 درصد برآورد شده است، به عبارت دیگر در بهار امسال حدود 9 درصد از کسانی که متقاضی کار بوده اند نتوانسته شغلی پیدا کنند. این در حالیست که نرخ بیکاری در بهار سال 1400 حدود 8.8 درصد بوده است. بررسی ها نشان می دهد جمعیت بیکار کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته حدود 108 هزار نفر افزایش یافته است.

افزایش نرخ بیکاری در حالی رخ داده است که نرخ مشارکت اقتصادی نیز در بهاز 1401 نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است، نرخ مشارکت از 41.4 به 40.9 درصد رسیده است. به بیان ساده تر نسبتی از جمعیت حاضر در سن کار که متقاضی و مایل به کار کردن هستن در بهار امسال کاهش یافته است. در اقتصاد کلان هر زمان که کاهش نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش نرخ بیکاری با هم رخ دهد، به یقین می توان گفت که وضعیت بازار کار کاهش یافته است.

نرخ بیکاری در مناطق شهری و روستایی

نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور در بهار سال گذشته 9.6 درصد بوده است، اکنون این نرخ در بهار سال جاری به 10.1 درصد رسیده است. همچنین بیکاری در مناطق روستایی کشور در بهار امسال 6.4 درصد برآورد شده است، بر اساس آمار نرخ بیکاری روستا ها در بهار 1400 نیز در همین رقم قرار داشته است، درنتیجه وضعیت بیکاری در مناطق روستایی کشور تغییر نکرده است.

با توجه به اینکه نرخ بیکاری کل در بهار 1401 نسبت به بهار 1400 افزایش یافته است و از سمتی دیگر نرخ بیکاری در مناطق روستایی تغییر نکرده است، می توان اظهار داشت که افزایش بیکاری از ناحیه بدتر شدن وضعیت اشتغال در شهر های کشور بوده است. اکو ایران طی گزارش های آتی به بررسی دقیق تر وضعیت بیکاری و اشتغال در بهار 1401 خواهد پرداخت.