به نظر می­‌رسد اکنون با ظهور غیرمنتظره و گسترش تدریجی ارزهای دیجیتال، سؤال بالا اهمیت بسیار بیشتری یافته. جنبۀ دیگر اهمیت این سؤال مربوط به یک ویژگی محیط اقتصاد سیاسی کشورهایی مانند ایران است؛ یعنی تعهد بسیار متزلزل دولت‌ها به انضباط پولی و در نتیجه ده­‌ها سال تورّم مزمن. در چنین محیط­‌هایی ممکن است راه‌حل انقلابی هایک برای ایجاد یک نهاد پولی نوین و مستقل از دولت، واقع­‌بینانه­‌تر از بسیاری توصیه­‌های ناظر به اصلاح نهاد پولی دولتی موجود باشد.

 کتاب 《خصوصی‌سازی پول》اثر هایک و ترجمه 《محمد جوادی و امیررضا عبدلی》 راه آینده را به شما نشان می‌دهد.