به گزارش اکوایران، روند بسط پول در بازار باز در هفته های اخیر سیری نزولی به خود گرفته اما در این مسیر هنوز مصمم نشده است.

بررسی های آماری از بسط و جذب پول بانک مرکزی در بازار باز نشان از هفته های 90 همتی این بازار داشته که اکنون با وجود کاهش باز هم در سطح بالای 80 همت قرار داشته است.

در این بازارها به طور کلی بانک مرکزی سعی در مدیریت نقدینگی بانک ها دارد تا بتواند وضعیت کسری در نهادهای مالی را سامان دهد. اما این هدف تنها مقصود بانک مرکزی در این ماه ها از بازار باز نبوده است. پول پاشی این نهاد در این معاملات از زمانی قوت بیشتری گرفت که دولت در فرمان ده بندی خود خواستار نجات بورس از وضعیت نزولی شده بود. در این معاملات بانک مرکزی با بسط بالای پول سعی داشته تا بازار بین بانکی را کنترل کرده و از طریق آن نرخ سود بین بانکی را نیز تقلیل دهد. اقدامی که پس از دستور دولت مبنی بر کنترل نرخ بهره در سقف 20 درصد جدی تر پی گیری شد.

بسط بالای 80 همت در بازار باز

بانک مرکزی هر هفته باخرید اوراق از بانک های عرضه کننده آن اقدام به تزریق پول در نهادهای مالی می کند. این بسط پول در هفته گذشته برابر با 89 هزار و 930 میلیارد تومان بوده که در این هفته 30 میلیارد تومان افزایش پیداکرده است. نکته مهم آن جاست که نیاز بانک ها همچنان صعودی است اما نرخ موافقت بانک مرکزی از 100 درصد فاصله گرفته است. 

از ابتدای بهمن ماه امسال تاکنون بسط پول در مرز بالای 80 همت قرار داشته و همچنان مسیری صعودی دارد.

در همین رابطه بانک ها در هفته اخیر در حدود 97 هزار و 220 میلیارد تومان اوراق برای فروش عرضه کردند که در این مقطه تنها با 92 درصد آن موافقت شد. کاهش پذیرش اوراق از سوی این نهاد در مقایسه با روند صعودی عرضه بانک ها می تواند نشان دهنده آن باشد که نیاز بانک ها همچنان صعودی اما سیاست بانک مرکزی احتمالا از بسط بی شمار فاصله گرفته است.

بازار باز

کاهش نرخ سود بسط پول در بازار باز

در هر هفته که بانک مرکزی از بانک ها اوراق خریداری می کند این اوراق باید دوباره با نرخ سود معلوم و تاریخ سررسید مشخص به نهادهای مالی فروخته شود

تاریخ سررسید این اوراق در هفته اخیر برابر با 8 روزه بوده و نرخ سود آن معادل با 19 درصد ثبت شده است.

این کمترین نرخ سود در بازه دو ساله برگزاری بازار باز بوده که برای یازدهمین هفته متوالی در این سطح ثابت مانده است. بسط نقدینگی با نرخ سود پایین به باور برخی اقتصاددانان می تواند تورم زایی بالایی را در پی داشته باشد.

بازار باز

مانده نقدینگی 80 همتی نزد بانکها

برخی کارشناسان معتقدند کسر مجموع بسط از ابتدای روند انبساطی بانک مرکزی تا کنون از کل قبض انجام شده در هر هفته می تواند نمایانگر مانده نقدینگی نزد بانک ها باشد. این رقم در هفته های اخیر روندی نزولی داشته اما همچنان در بالاتر از مرز 80 همت قرار دارد.

در همین رابطه طبق آمار و ارقام بانک مرکزی مانده نقدینگی نزد بانک ها در هفته دوم اردیبهشت برابر با 83 هزار و 410 میلیارد تومان بوده که می تواند تورم زایی خطرناکی را در پی داشته باشد. چرا که برخی این میزان را بخش مهمی از پایه پولی می دانند که تورم زا است.

بازار باز