به گزارش اکوایران، یکی از معیارهایی که می‌توان بر اساس آن قدرت یک اقتصاد را سنجید تولید ناخالص اقتصادی است. از دیگر نام‌هایی که در مطالب اقتصادی به تولید ناخالص نسبت می‌دهند می‌توان «کیک اقتصاد» را عنوان کرد. اقتصاددانان معتقدند هر چه کیک اقتصاد بزرگتر شود سهم افراد از این کیک افزایش می‌یابد و رفاه اجتماعی بیشتر خواهد شد.

مفهوم دیگری که در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است، رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی از تغییرات تولید ناخالص داخلی یک کشور بدست می‌آید. لذا با پیش‌بینی و ارزیابی این رشد می‌توان افق اقتصاد کشور را معین کرد.

به همین منظور در این گزارش سعی شده رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت‌های ثابت سال ۹۰) در پایان سال ۱۴۰۲ در چهار سناریو پیش‌بینی و ارزیابی شود.

سناریو اول؛ بر پایه رشد ۶ ماهه ابتدایی امسال

اگر رشد اقتصادی در پایان امسال را بخواهیم بر پایه رشد ۶ ماهه ابتدایی سال محاسبه کنیم، نیاز است ابتدا رشد ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ را نسبت به مدت مشابه سال گذشته محاسبه کرده و سپس بر این اساس تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم امسال را بدست آوریم.

محاسبات نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی ۶ ماهه ابتدایی امسال معادل ۷.۵ درصد بوده که اگر همین نرخ را برای ادامه سال گسترش دهیم رشد اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۲ نیز معادل ۷.۵ درصد خواهد بود. همچنین تولید ناخالص داخلی (به سال پایه ۱۳۹۰) در پایان امسال به ۸۷۸.۹ هزار میلیارد تومان (همت) خواهد رسید.

سناریو دوم؛ بر پایه میانگین رشد اقتصادی ۶ فصل گذشته

دومین سناریو بر اساس میانگین رشد اقتصادی در ۶ فصل گذشته پایه‌گذاری شده است. آمارها نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی در ۶ فصل گذشته معادل ۵.۵۴ درصد بوده که اگر تولید ناخالص در نیمه دوم سال جاری را بر اساس این نرخ بدست آوریم، در نهایت رشد اقتصادی در پایان سال جاری معادل ۶.۵ درصد خواهد بود.

همچنین با توجه به این سناریو تولید ناخالص داخلی (به سال پایه ۱۳۹۰) در پایان امسال به ۸۷۰.۸ هزار میلیارد تومان (همت) خواهد رسید.

021117

سناریو سوم؛ بر پایه رشد اقتصادی پاییز و زمستان سال گذشته

سومین سناریو بر این اساس محاسبه شده است که رشد اقتصادی در پاییز و زمستان امسال همانند رشد اقتصادی در پاییز و زمستان سال ۱۴۰۱ باشد. لذا در این سناریو تولید ناخالص در نیمه دوم امسال را بر پایه رشد ۴.۴ درصدی پاییز ۱۴۰۱ و ۵.۵ درصدی زمستان ۱۴۰۱ بدست می‌آوریم. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد با این محاسبات نهایتا رشد اقتصادی در پایان سال جاری معادل ۶.۲ درصد خواهد بود.

بعلاوه بر طبق این سناریو می‌توان گفت تولید ناخالص داخلی (به سال پایه ۱۳۹۰) در پایان سال جاری به ۸۶۸.۴ هزار میلیارد تومان (همت) خواهد رسید.

سناریو چهارم؛ بر پایه میانگین رشد اقتصادی از ابتدای دولت سیزدهم

آخرین سناریو برآورد شده برای رشد اقتصادی در پایان امسال بر مبنای میانگین رشد اقتصادی از ابتدای دولت سیزدهم است. اگر رشد اقتصادی در دولت سیزدهم را از پاییز ۱۴۰۰ تا پاییز امسال در نظر بگیریم آنگاه میانگین رشد اقتصادی در این دولت معادل ۴.۷۸ درصد خواهد بود. با فرض اینکه این رشد را تا پایان سال جاری ادامه دهیم آنگاه رشد اقتصادی در پایان ۱۴۰۲ معادل ۶.۱ درصد خواهد بود که بدبینانه‌ترین سناریو از رشد اقتصادی در کشور را نشان می‌دهد.

علاوه بر این می‌توان تولید ناخالص داخلی را نیز مورد بررسی قرار داد که بر این اساس رقم این متغیر به سال پایه ۹۰ در پایان سال جاری حدود ۸۶۷.۷ هزار میلیارد تومان (همت) خواهد بود.

به طور کلی با توجه به سناریوهای بررسی شده می‌توان گفت رشد اقتصادی در پایان سال ۱۴۰۲ در خوشبینانه‌ترین حالت به ۷.۵ درصد و در بدبینانه‌ترین حالت به ۶.۱ درصد خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی (به سال پایه ۹۰) نیز در بهترین سناریو پیش‌بینی شده معادل ۸۷۸.۹ همت و در بدترین سناریو پیش‌بینی شده معادل ۸۶۷.۷ همت خواهد بود.