به گزارش اکوایران، اقتصاد ایران از سه بخش حیاتی تشکیل شده که اشتغال و تولید در این سه بخش صورت می‌پذیرد. بررسی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از نظر تولید و بازار کار نشان می‌دهد میزان بهره‌وری در هر یک از این بخش‌ها چقدر بوده و سهم هر یک از این بخش‌ها در اقتصاد ایران چه میزان است.

بررسی سهم اشتغال و تولید بخش‌های سه گانه اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که بخش خدمات بیشترین سهم و بخش کشاورزی کمترین سهم را  از نظر تولید و اشتغال در کشور داشته‌اند.

همچنین بررسی بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصاد ایران گویای آن است که بخش کشاورزی تجربه کمترین میزان بهره‌وری و بخش صنعت و معدن تجربه بیشرین میزان بهره‌وری را در سال ۱۴۰۲ دارد.

photo_2024-06-16_16-06-36

بزرگترین سهم اشتغال و تولید در اختیار بخش خدمات

اولین بخشی که می‌توان مورد بررسی قرار داد بخش کشاورزی است. طبق آمارها سهم اشتغال نیروی کار در بخش کشاورزی در سال گذشته حدود ۱۴.۴ درصد بوده است. این در حالی است که سهم تولید این بخش از کل تولید اقتصاد تنها ۵.۶ درصد بوده است. از این دو سهم می‌توان فهمید که کشاورزی کوچکترین بخش اقتصاد ایران هم از نظر اشتغال و هم از نظر تولید بوده است. همچنین می‌توان گفت به دلیل اشتغال بالا در این بخش و تولید کمتر نسبت به سهم اشتغال، میزان بهره‌وری این بخش از تمامی بخش‌های سه گانه اقتصاد ایران پایین‌تر بوده است.

دومین بخش مورد بررسی صنایع و معادن است. آمارها حاکی از آن است که سهم اشتغال نیروی کار در این بخش در سال گذشته معادل ۳۳.۷ درصد بوده است. از سوی دیگر میزان تولید در این بخش نسبت به کل تولید ناخالص داخلی درسال ۱۴۰۲ معادل ۳۹ درصد بوده است.

بر این اساس می‌توان گفت بخش صنعت و معدن به دلیل تکنولوژیک بودن توانسته‌اند با اشتغال کمتر، تولید بیشتری را حاصل کنند. به همین دلیل می‌توان این بخش از اقتصاد ایران را بهره‌ورترین بخش در سال ۱۴۰۲ دانست.

سومین و آخرین بخش از بخش‌های سه گانه اقتصاد ایران، خدمات است. طبق آمارها سهم اشتغال نیروی کار در این بخش در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۱.۹ درصد بوده است. از سوی دیگر در این سال، سهم تولید این بخش از تولید ناخالص داخلی نیز معادل ۵۵ درصد بوده است.

بر اساس این بررسی‌ها می‌توان گفت بخش خدمات بیش از نصف اقتصاد ایران را هم از نظر اشتغال و هم از نظر تولید به خود اختصاص داده و بزرگترین بخش اقتصاد را در سال ۱۴۰۲ تشکیل داده است.