این همایش که به ابتکار گروه رسانه ای دنیای اقتصاد برگزار شده، به دنبال این است تا با گرداوری تمامی بازیگران این عرصه، چالش ها و فرصت های موجود را شناسایی کند و در قالب پنل های تخصصی، نظرات کارشناسان درباره حل چالش ها را جویا شود.