وی با اشاره به عربستان نیز گفت: بن سلمانی امروز مغز متفکر اقتصاد جهانی است برای اینکه توانست انبار LME را به جده بکشاند؛ انباری که بزرگتررین انبار کامودیتی‌های فلزات پایه است.