اقتصاد ایران چقدر کرونایی شد؟

اقتصاد ایران نیز هم چون دنیا طی یک سال گذشته تحت تاثیر کرونا قرار گرفت؛ البته سهم شیوع این همه‌گیری، در اقتصاد قابل توجه بود.

ضمن اینکه کوچک شدن کیک اقتصاد ایران، یکی از متغیرهای موثر در افزایش فقر در کشور بوده است.

بخشی از گفت‌وگوی اکوایران با احمد میدری معاون امور رفاه اجتماعی وزیر کار 


 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد