آخرین اخبار بازار شبانه

نرخ سود بین بانکی در کشور در مرز 21 درصد حرکت می کند. این در حالی است که نیاز نهادهای مالی در بازار باز در مرز 115 همت قرار گرفته و تزریق پول بانک مرکزی دراین نهادها رکوردی جدید را ثبت کرده است. برخی بسط شدید پول از ناحیه بانک مرکزی را به نوعی عاملی پیش گیرانه در رشد نرخ بهره می دانند و در مقابل عده ای نیز این رویداد را موتور محرک تورم در اقتصاد قلمداد می کنند.
دمای بازار بین بانکی در هفته های ابتدایی زمستان رشدی مداوم داشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد بده بستان بانک ها با هم بالا گرفته و کسری بانکی رشد قابل توجهی ثبت کرده است. موضوعی که احتمالا منجر به رشد نرخ بهره شده و در شرایطی خاص می تواند تورم سازی در پی داشته باشد.
در اولین هفته شروع به کار محمد رضا فرزین در بانک مرکزی، تزریق پول در بازار های بین بانکی دو رکورد جدید به همراه داشته است. طبق داده های بانک مرکزی در هفته منتهی به 12 دی ماه سطح تزریق پول در بازار باز به سطح تاریخی خود رسیده و در بازار شبانه نیز این رقم در قله یک ماهه قرار گرفته است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته اول زمستان 0.02 واحد درصد بالاتر آمد. این دومین هفته متوالی است که این شاخص در سال جاری بالای 21 درصد ثبت می شود.
درهفته جاری، بانک مرکزی روند تزریق بالای پول در معاملات بازار باز را تداوم بخشیده و برای سومین هفته متوالی ارزش این معاملات را فراتر از مرز 100 همت به ثبت رسانید. این در حالی است که همچنان نرخ سود در این بازار در حوالی 21 درصد قرار دارد.
نرخ سود در سه بازار صعودی شد. در همین راستا بررسی داده های بانک مرکزی نشان می دهد دو رکورد مهم در این بازارها ثبت شده است. بازاراولیه اوراق بدهی دولتی و بازار بین بانکی از جمله این دو معاملات هستند.
در هفته منتهی به 21 آذر ماه تزریق نقدینگی در بازار باز به مرز 96 همت رسیده و رکورد این شاخص را در سال های برگزاری این بازار شکست. این در حالی است که در مقابل در بازار شبانه هیچ تزریقی صورت نگرفته است.
نرخ بهره بین بانکی در نیمه آذر در مرز پاییزی خود ایستاده و تغییری را ثبت نکرد. این اتفاق در حالی رخ داده که طبق داده های بانک مرکزی تزریق پول بانک مرکزی در مجموع بازارهای بین بانکی هفته اخیر به سطح بالایی رسیده بود.
نرخ سود بین بانکی روند ثابتی را نسبت به هقته قبل ثبت کرد. این در حالی است که تزریق منابع بانک مرکزی در هفته اخیر صعودی شده بود. برخی از تحلیلگران این رویداد را در ادامه سیاست های کنترلی بانک مرکزی در مرز 21 درصد عنوان کرده اند.
اکوایران: تزریق بانک مرکزی در بازار شبانه به دومین رکورد خود در سال جاری رسیده است. این در حالی است که تزریق این نهاد در بازار باز در مرز 70 همت بوده و سطح عملکرد این بازار تقریبا در مرز ثابتی قرار داشته است.