آخرین اخبار بازار شبانه

نرخ سود بین بانکی در هفته اول مرداد ماه کاهش پیدا کرده و به 21.13 درصد رسید. این بیشترین کاهش هفتگی در سال جاری بوده و نرخ بهره مسیری کاهشی را اتخاذ کرده است. از سوی دیگر با توجه به ثبت رکورد 21.5 درصدی در بازار باز، شاخص نرخ سود بین بانکی پایین تراز این متغیر در بازار باز قرار گرفته است.
نرخ سود بازار باز در سه هفته گذشته رکوردهای تازه تری را در این بازار به ثبت رسانده است. این شاخص به نوعی هزینه استقراض بانکها از بانک مرکزی بوده و اکنون به 21.5 درصد رسیده است. بالاترین نرخ سودی که تاکنون در این معاملات ثبت شده است. این روند در حالی رقم خورده که بسط پول در این معاملات برای پنجمین هفته متوالی ثابت مانده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته سوم تیر ماه به قله 1 سال و نیمه رسید و برابر با 21.14 درصد ثبت شد. این رکوردزنی در حالی رخ داده که نرخ سود در بازار باز نیز مسیری افزایشی داشته و پیش از این رکوردتاریخی را ثبت کرده بود. برخی کارشناسان این اتفاقات اخیر نرخ سود را در جهت سیاست پولی اخیر بانک مرکزی در جهت کنترل تورم می دانند.
​پانزدهمین مرحله بازار باز در هفته منتهی به 21 تیرماه برگزار شده و طی آن بانک مرکزی برای سومین هفته متوالی تقریبا 60 هزار میلیارد تومان پول در بانک ها بسط داد. در کنار رشد عملیات در بازار باز، نرخ سود در این معاملات نیز به 20.91 درصد رسیده که در تاریخ برگزاری بازار باز بی سابقه بوده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته دوم تیر ماه روند صعودی خود را ادامه داده و یک گام دیگر به 21 درصد نزدیک شد. ثبت 20.95 درصدی این شاخص در هفته اخیر موجب شد تا نرخ سود بین بانکی در قله شش ماهه قرار بگیرد .
نرخ سود بین بانکی در هفته اول تیر ماه رکورد شش ماهه ثبت کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند بررسی معاملات در بازارهای بین بانکی در این مدت نشان می دهد این افزایش می تواند ناشی از رفتار چراغ خاموش بانک مرکزی در برخورد با نیاز بانک ها بوده و این نهاد سعی دارد تا با کاهش بسط پول دربازار باز به نوعی نرخ بهره را در بازار شبانه ارتقا دهد.
رفتار بانک مرکزی در هفته های اخیر مسیر انقباضی گرفته و در نهایت به جذب بیشتر پول از نهادهای مالی منجر شده است. از سوی دیگر نرخ سود بین بانکی همچنان در راس 5 ماهه قرارداشته و به سقف کریدور نزدیک شده است. تحلیلگران این رویداد را ناشی از سه عامل مهم می دانند.
در هفته سوم خرداد ماه باوجود بسط بالای پول در بازار های بین بانکی اما خالص عملکرد بانک مرکزی نشان از تداوم سیاست انقباضی این نهاد در این معاملات داشته است. در همین رابطه خالص جذب پول در مجموع بازار باز و بازار شبانه به 12 هزارو 100 میلیارد تومان رسیده که درشش ماه اخیر بی سابقه بوده است.
بسط حداقل 75 همتی بانک مرکزی در بازار باز در حالی رخ داده که نرخ سود در بازار بین بانکی به رکورد 5 ساله رسیده است. از آنجا که این عملیات در راستای نجات بورس انجام شده بررسی می شود این بازار تا چه اندازه در بازدهی صعودی بورس اثرگذار بوده است
تزریق پول بانک مرکزی در بانک ها به کمترین سطح خود در سال 1401 رسیده است. این تزریق پول در دو بازار باز و بازار شبانه به صورت هفتگی صورت می گیرد. روند نرخ سود موزون در بسط پول نیز نشان می دهد این شاخص درکمترین سطح خود در این مدت قرار گرفته است.