آخرین اخبار بازار شبانه

بازار باز هفته دوم مهر ماه سکوت دوماهه خود را ادامه داد. این درحالی است که هیاهوی تزریق پول در بازاربین بانکی (بازار شبانه) در این مقطع شدت گرفته است. تزریق بانک مرکزی در این بازار که در هفته اول مهر ماه به کف 2 همت رسیده بود دوباره بالا آمده و رشدی 212 درصدی پیدا کرد. اتفاقی که از دیدبرخی کارشناسان در رصد هفتگی این مقطع مهم تلقی می شود.
نرخ سود بین بانکی در هفته نخست مهر ماه در سطح 20.9 درصد ثابت مانده و از این کانال پایین تر نیامد. برخی تحلیل گران معتقدند بالانشینی نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر می تواند همچنان نتیجه مازاد تقاضا در بازار بین بانکی باشد.
در بازارهای بین بانکی دو اتفاق مهم در هفته اول مهر ماه ثبت شد. دراین بازار ها خالص عملکرد بازارباز انقباضی ترین سطح را در یک ماه اخیر داشته و ارزش تزریق نقدینگی بانک مرکزی در دو بازار بین بانکی در کف دو ماهه قرار گرفته است.
در هفته منتهی به 24 شهریور ماه عملیات بازار باز و بازار شبانه نشان می دهند از قرار معلوم حال بانک ها به صورت موقتی بهتر است اما هنوز شرایط بدکسری به قوت خود باقی است. آمارها نشان می دهند کسری مزمن 80 همتی همچنان در بانک ها مشهود بوده و نرخ بهره بین بانکی در مرز 21 درصد قرار دارد.
باوجود اعتراض بورسی ها به رشد نرخ بهره بین بانکی این شاخص در هفته منتهی به 16 شهریور ماه به بالاترین سطح خود در یک ماه اخیر رسیده و مسیر صعودی خود را تداوم بخشید. برخی تحلیل گران عامل این رشد را تقاضای بالای نقدینگی در بانک ها قلمداد می کنند که موجب شد تا نرخ بهره سطح 20.8 درصد را دوباره لمس کند.
سطح تزریق پول در بازار باز ثابت بوده اما در بازار شبانه به رکورد بی سابقه رسیده است. تزریق بالای پول بانک مرکزی در بازار باز می تواند ناشی از کسری مضمن بانک ها در بازار باشد. در عین حال این نهاد سعی دارد تا نرخ بهره بین بانکی را نیز در مرز خاموش خود ثابت نگه دارد.
نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح خود در یک ماه اخیر رسید. این نرخ اکنون برابر با 20.74 درصد قرار داشته و 0.09 واحددرصد بیشتر از هفته قبل ثبت شده است. برخی کاهش منابع در بازار بین بانکی یکی از عوامل مهم رشد این شاخص می دانند.
بانک مرکزی چندی پیش در جهت جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی کف و سقف یک تا دو درصدی را برای ترازنامه بانک ها مشخص کرده و جریمه 15 درصدی ذخایر قانونی را برای بانک های متخطی تعیین کرد. اکنون برای دسته بندی بانک های خوب و بد این نهاد هر شش ماه ارزشیابی می گیرد تا سقف ترازنامه بانک ها قابلیت تغییر نیز داشته باشد.
خالص مداخله بانک مرکزی برای دومین هفته متوالی در کانال 4 همتی ثبت شد. روند صعودی بسط نقدینگی در این بازار را می‌توان در نتیجه اقدام کاهشی بانک مرکزی در خصوص نرخ بهره دانست. در بازار شبانه نیز همچنان بسط پول در کانال 16 همتی قرار دارد.
نرخ بهره در هفته دوم مرداد به کانال 20 درصد سقوط کرده و به 20.64 درصد رسید. این اتفاق در جهت سیاست اخیر بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ بهره و در راستای نجات بورس از وضعیت نزولی بوده است.