آخرین اخبار بازار شبانه

دو رکورد مهم در عملیات بازار های بین بانکی در هفته پایانی آبان ماه به ثبت رسید. در این معاملات بانک مرکزی روند ثابت تزریق پول در بازار باز را در مرز 70 همت ادامه داده و در مقابل تزریق پول در بازار شبانه را به رکورد یک ماهه رسانید.
سکوت 11هفته ای بده بستان بانک ها و بانک مرکزی طولانی تر شده اما این سکوت را برخی علامتی از وقوع یک طوفان تورمی در آینده می دانند. چرا که معتقدند دلیل مهم این آرامش د عدم دارایی اوراق بانک ها بوده و این نهاد ها دستبرد به خزانه یا اضافه برداشت ها از بانک مرکزی را افزایش داده اند. متغیری که افزایش آن از مسیر رشد پایه پولی می تواند تورم زایی دربرداشته باشد.
رسوب عملیات بازار باز در پایه پولی هفته پایانی مهر ماه 1401 تغییر چندانی را در بعد ماهانه نداشته است. این در حالی است که متغیر تورم زای این بازار که در هفته های اخیر ثابت مانده نسبت به یک سال پیش رشدی 56 درصدی داشته است. به عبارت دیگر بخش عملیات بازار باز در پایه پولی در این مدت رشد بالایی را ثبت کرده است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته سوم مهر ماه 1401 به 20.89 درصد رسیده و تغییر چندانی را با هفته های قبل خود نداشته است. این پنجمین هفته ایست که سطح نرخ بهره حول 20.9 درصد به ثبت می رسد.
نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم مهر ماه یک علامت مهم داشته است. سکوت در سه شاخص مهم بازار پول. تغییرات هفتگی نرخ بهره نشان می دهد این شاخص کلیدی اقتصاد از مثبت 0.02 تا منفی 0.02 واحد درصد تغییر کرده که البته قابل اغماضاست در نهایت نرخ بهره در نزدیکی 21 درصد به ثبت رسیده است.
در هفته سوم مهر کل تزریق پول در بانک ها ریزشی 30 همتی را نسبت به یک ماه قبل داشته است. این اتفاق در حالی رخ داده که نرخ سود مداخله بانک مرکزی همچنان بالاست. تحلیل گران دو رویکرد متضاد را در بیان علت این اتفاق بیان می کنند.
18 بانک در هفته منتهی به 18 مهر ماه از بانک مرکزی استقراض نقدینگی کرده اند . عملیات بازار باز در این هفته همانند مراحل دیگر ثابت مانده و تغییری نداشته است. این در حالی است که در بازار بین بانکی یا همان بازار شبانه بانک مرکزی تزریق پول در بانک ها را 2 هزار میلیارد تومان کاهش داده است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم مهر ماه 1401 نزولی شده و پس از سه هفته از کانال 20.9 درصد پایین آمد. به طور کلی در تحلیل این رویداد از دید کارشناسان دو دیدگاه مهم وجود دارد. برخی هنوز معتقدند این کاهش نمی تواند عامل بهبود شرایط نقدینگی بانک ها باشد.
عامل تورم زای بازار باز یعنی رسوب عملیات این بازار در پایه پولی در هفته دوم مهر ماه 1401 به مرز 55 همت رسید. درهمین رابطه مقایسه با سال قبل نشان می دهد این شاخه از هسته تورم ساز کشور رشدی 111 درصدی را نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته به ثبت رسانده است.
بازار باز هفته دوم مهر ماه سکوت دوماهه خود را ادامه داد. این درحالی است که هیاهوی تزریق پول در بازاربین بانکی (بازار شبانه) در این مقطع شدت گرفته است. تزریق بانک مرکزی در این بازار که در هفته اول مهر ماه به کف 2 همت رسیده بود دوباره بالا آمده و رشدی 212 درصدی پیدا کرد. اتفاقی که از دیدبرخی کارشناسان در رصد هفتگی این مقطع مهم تلقی می شود.