آخرین اخبار بازار شبانه

تزریق پول بانک مرکزی در بانک ها به کمترین سطح خود در سال 1401 رسیده است. این تزریق پول در دو بازار باز و بازار شبانه به صورت هفتگی صورت می گیرد. روند نرخ سود موزون در بسط پول نیز نشان می دهد این شاخص درکمترین سطح خود در این مدت قرار گرفته است.
بسط پول بانک مرکزی در هفته دوم بازار باز برابر با 87 هزار و 100 میلیارد تومان ثبت شد. درادامه اما جذب 90 همتی پول در این بازار موجب شد تا خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار انقباضی باشد.
در هفته اول اردیبهشت در بازار باز بسط پول در بانک ها توسط بانک مرکزی در کمتر از 90 همت به ثبت رسیده و نرخ پذیرش اوراق نیز در سطح 91 درصد به ثبت رسید. این در حالی است که در بازار بین بانکی هیچ معامله ای میان بانک مرکزی و بانک ها ثبت نشد.
برای چهارمین هفته متوالی بانک مرکزی در بازار باز بسطی فرار تر از 90 هزار ملیارد تومان را ثبت کرد. این در حالی است که نرخ سود در این بازار برابر با 19 درصد بوده که کمترین میزان این شاخص در تمام هفته های بازار باز بوده است.
بسط پول در سه شاخص سه رکورد را ثبت کرد. تزریق نقدینگی در بازار باز به اوج دو ساله رسیده و اعتبارات قاعده مند در قله چهار ماهه ایستاد. اتفاقی که سرانجام مجموع بسط پول در بانک ها را به 95 هزار میلیارد تومان و به رکورد تاریخی خود رسانید.
بانک مرکزی در هفته اول اسفند باز هم با تمام اوراق پیشنهادی بانک ها موافقت کرده و 85 هزار و 550 میلیارد تومان پول در بازار باز تزریق کرد. این بیشترین بسط پول در تاریخ برگزاری بازار باز بوده ضمن آنکه اعتبارات قاعده مند نیز در بازار شبانه به رکورد چهارماهه خود رسید.
نرخ سود بین بانکی در هفته اول اسفند پس از دوماه دوباره شیب صعودی گرفته و جهش پیدا کرد. مقدار افزایش در این مقطع معادل با 0.07 واحد درصد بوده که در سه ماه اخیر بی سابقه بوده است. رشد بالای این شاخص در آمار نرخ بهره در حالی رخ داده که هدف بانک مرکزی کنترل آن بود.
رکوردزنی در بازار باز همچنان ادامه دارد. بسط پول به سطح بی سابقه خود رسیده و در نهایت مانده نقدینگی نزد بانک ها از ابتدای پاییز تاکنون ناشی از معاملات این بازار به سطح 79 هزار و 250 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که نرخ سود در این بازار در کف دوساله قرار دارد.
مجموع بسط پول در بازار باز و بازار شبانه در هفته سوم بهمن ماه نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان به ثبت رسید. این پول پاشی بانک مرکزی نشان از رکورد بیشترین کسری نقدینگی در بانک ها در تاریخ بازار باز داشته و در حالی است که نرخ سود در این بازار ازسوی این نهاد در کف دو ساله تعیین شده است.
بسط پول در بازار باز هفته دوم بهمن ماه در بازار کاهش یافت. با این وجود اما خالص دارایی بانک ها در این عملیات هنوز در سطح بالایی قرار دارد. این رقم در سطح 74 هزار میلیارد تومان بوده و به عقیده برخی می تواند از کانال پایه پولی منجر به افزایش تورم شود.