آخرین اخبار بازار شبانه

بسط پول در سه شاخص سه رکورد را ثبت کرد. تزریق نقدینگی در بازار باز به اوج دو ساله رسیده و اعتبارات قاعده مند در قله چهار ماهه ایستاد. اتفاقی که سرانجام مجموع بسط پول در بانک ها را به 95 هزار میلیارد تومان و به رکورد تاریخی خود رسانید.
بانک مرکزی در هفته اول اسفند باز هم با تمام اوراق پیشنهادی بانک ها موافقت کرده و 85 هزار و 550 میلیارد تومان پول در بازار باز تزریق کرد. این بیشترین بسط پول در تاریخ برگزاری بازار باز بوده ضمن آنکه اعتبارات قاعده مند نیز در بازار شبانه به رکورد چهارماهه خود رسید.
نرخ سود بین بانکی در هفته اول اسفند پس از دوماه دوباره شیب صعودی گرفته و جهش پیدا کرد. مقدار افزایش در این مقطع معادل با 0.07 واحد درصد بوده که در سه ماه اخیر بی سابقه بوده است. رشد بالای این شاخص در آمار نرخ بهره در حالی رخ داده که هدف بانک مرکزی کنترل آن بود.
رکوردزنی در بازار باز همچنان ادامه دارد. بسط پول به سطح بی سابقه خود رسیده و در نهایت مانده نقدینگی نزد بانک ها از ابتدای پاییز تاکنون ناشی از معاملات این بازار به سطح 79 هزار و 250 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که نرخ سود در این بازار در کف دوساله قرار دارد.
مجموع بسط پول در بازار باز و بازار شبانه در هفته سوم بهمن ماه نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان به ثبت رسید. این پول پاشی بانک مرکزی نشان از رکورد بیشترین کسری نقدینگی در بانک ها در تاریخ بازار باز داشته و در حالی است که نرخ سود در این بازار ازسوی این نهاد در کف دو ساله تعیین شده است.
بسط پول در بازار باز هفته دوم بهمن ماه در بازار کاهش یافت. با این وجود اما خالص دارایی بانک ها در این عملیات هنوز در سطح بالایی قرار دارد. این رقم در سطح 74 هزار میلیارد تومان بوده و به عقیده برخی می تواند از کانال پایه پولی منجر به افزایش تورم شود.
رکوردزنی در بازار باز به اوج خود رسید. بررسی داد و ستد در بازار باز و بازار بین بانکی در هفته های زمستانی 1400 نشان می دهد اثر دستور دولت برای نجات بورس می تواند رشد تورم را از کانال بسط بی رویه بازار باز برای کشور به همراه داشته باشد.
رکورد زنی های بسط پول در بازار باز همچنان ادامه دارد و به سطوح بی سابقه ای در این بازار رسیده است. در این هفته 75 هزار میلیارد تومان پول در بانک ها تزریق شده و نرخ سود در این بازار به کف 12 هفته ای رسیده است.
نرخ سود بین بانکی بیشترین افت هفتگی را در هفته دوم دی ماه ثبت کرده و به کمترین سطح خود در دو ماه اخیر رسیده است. این رویداد را برخی تحلیلگران در جهت احیای بورس می دانند اما برخی نیز حاوی تبعات تورمی در کشور عنوان می کنند.
نرخ بهره در بازار بین بانکی به بالاترین میزان خود در یک سال اخیر رسیده و رکورد خود در این بازه را شکست. این در حالی است که تزریق نقدینگی بانک مرکزی در بازار باز در مقایسه با سال قبل 25 برابر شده است.