آخرین اخبار بازار شبانه

در هفته منتهی به 24 بهمن ماه سال جاری، تزریق پول در مرز 120 همت بوده و مانند هفته قبل بالاتر از مرز صد هزار میلیارد تومان رقم خورده است. نکته مهم در خصوص این هفته رکوردزنی تاریخی نرخ سود در بازار باز بوده و از هفته قبل خود حدودا 1 و نیم واحد درصد بیشتر شده است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 19 بهمن ماه 0.61 واحد درصد بیشتر از هفته قبل شده و به رکورد خود در بازه دوساله رسیده است. برخی این اتفاق را در ادامه رشد نرخ سود سپرده ها درابتدای بهمن ماه دانسته و معتقدند می تواند این روند در هفته های بعد نیز تداوم داشته باشد.
بانک مرکزی در بازار باز هفته منتهی به 17 بهمن ماه 130 همت نقدینگی تزریق کرده که در تاریخ برگزاری این معاملات سابقه نداشته است. از آن جا که سطح تزریق در این بازار یکی از عوامل سازنده پایه پولی یا اصلاح اقتصادی تر آن پول داغ بوده به باور برخی می تواند سویه ای تورمی را در ایران به همراه داشته باشد.
سه اتفاق مهم در عملیات بازار باز منتهی به 11 بهمن ماه حاکی از احتمال تغییر در سیاست های بانک مرکزی را دارد. باوجود آن که در این معاملات، تزریق پول در بانک ها به سطح بی سابقه رسیده بود، اکنون سطح موافقت بانک مرکزی با تزریق پول در کف دوماه ایستاده و علامتی از سیاست انقباضی این نهاد را در بر دارد.
روند تزریق نقدینگی در بازارهای بین بانکی همچنان صعودی است. بسط پول بالای صد همت در هفته منتهی به 10 بهمن و رکوردزنی تزریق شبانه پول در بانک ها مؤید این موضوع است. این در حالی است که البته هنوز اثر سیاستی رشد نرخ سود سپرده ها به بازارهای بین بانکی نرسیده و نرخ سود در این بازارها مسیری ثابت را پشت سر گذاشته است.
اکوایران: استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در هفته‌های اخیر به مرز 300 همت رسیده، اما تا هفته نخست بهمن، نرخ بهره بین‌بانکی در مرزی ثابت حرکت کرد. طبق داده‌ها، عمده رشد تزریق پول در بانک‌ها در این هفته‌ها از مسیر بازار باز و اضافه‌برداشت‌ها رقم خورده که حاکی از رکوردهای بی‌سابقه‌ای در خصوص کسری نقدینگی بانک‌ها بوده است.
تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز کفه سنگین تری پیدا کرده است. سطح بسط پول در این بازار در هفته منتهی به 26 دی ماه به مرز 112 همت رسیده که رکورد بالایی در عملیات این بازار به شمار می‌آید. این در حالی است که همچنان سطح عملیات در بازار شبانه برابر با صفر بوده است.
رسوب نقدینگی در عملیات بازار باز در بانک ها به حداکثر خود رسیده و رکوردی بی سابقه راثبت کرد. موضوعی که به اعتقاد بسیاری می تواند با بالا بردن پایه پولی در کشور موجب رشد تورم شود.
در هفته سوم دی ماه، نرخ سود بین بانکی در مرز 21 درصد ثابت مانده و تغییر چندانی را با هفته قبل خود ثبت نکرد. شاخص که به نوعی در ادبیات اقتصادی قیمت پول تلقی می شود. این در حالی است که بانک مرکزی حجم معاملات بازار باز را ارتقا داده و تزریق نقدینگی در این بازار را به مرز بی سابقه ای کشانده است.
نرخ سود بین بانکی در کشور در مرز 21 درصد حرکت می کند. این در حالی است که نیاز نهادهای مالی در بازار باز در مرز 115 همت قرار گرفته و تزریق پول بانک مرکزی دراین نهادها رکوردی جدید را ثبت کرده است. برخی بسط شدید پول از ناحیه بانک مرکزی را به نوعی عاملی پیش گیرانه در رشد نرخ بهره می دانند و در مقابل عده ای نیز این رویداد را موتور محرک تورم در اقتصاد قلمداد می کنند.