آخرین اخبار بازار شبانه

نرخ سود بین بانکی در هفته اول تیر ماه رکورد شش ماهه ثبت کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند بررسی معاملات در بازارهای بین بانکی در این مدت نشان می دهد این افزایش می تواند ناشی از رفتار چراغ خاموش بانک مرکزی در برخورد با نیاز بانک ها بوده و این نهاد سعی دارد تا با کاهش بسط پول دربازار باز به نوعی نرخ بهره را در بازار شبانه ارتقا دهد.
رفتار بانک مرکزی در هفته های اخیر مسیر انقباضی گرفته و در نهایت به جذب بیشتر پول از نهادهای مالی منجر شده است. از سوی دیگر نرخ سود بین بانکی همچنان در راس 5 ماهه قرارداشته و به سقف کریدور نزدیک شده است. تحلیلگران این رویداد را ناشی از سه عامل مهم می دانند.
در هفته سوم خرداد ماه باوجود بسط بالای پول در بازار های بین بانکی اما خالص عملکرد بانک مرکزی نشان از تداوم سیاست انقباضی این نهاد در این معاملات داشته است. در همین رابطه خالص جذب پول در مجموع بازار باز و بازار شبانه به 12 هزارو 100 میلیارد تومان رسیده که درشش ماه اخیر بی سابقه بوده است.
بسط حداقل 75 همتی بانک مرکزی در بازار باز در حالی رخ داده که نرخ سود در بازار بین بانکی به رکورد 5 ساله رسیده است. از آنجا که این عملیات در راستای نجات بورس انجام شده بررسی می شود این بازار تا چه اندازه در بازدهی صعودی بورس اثرگذار بوده است
تزریق پول بانک مرکزی در بانک ها به کمترین سطح خود در سال 1401 رسیده است. این تزریق پول در دو بازار باز و بازار شبانه به صورت هفتگی صورت می گیرد. روند نرخ سود موزون در بسط پول نیز نشان می دهد این شاخص درکمترین سطح خود در این مدت قرار گرفته است.
بسط پول بانک مرکزی در هفته دوم بازار باز برابر با 87 هزار و 100 میلیارد تومان ثبت شد. درادامه اما جذب 90 همتی پول در این بازار موجب شد تا خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار انقباضی باشد.
در هفته اول اردیبهشت در بازار باز بسط پول در بانک ها توسط بانک مرکزی در کمتر از 90 همت به ثبت رسیده و نرخ پذیرش اوراق نیز در سطح 91 درصد به ثبت رسید. این در حالی است که در بازار بین بانکی هیچ معامله ای میان بانک مرکزی و بانک ها ثبت نشد.
برای چهارمین هفته متوالی بانک مرکزی در بازار باز بسطی فرار تر از 90 هزار ملیارد تومان را ثبت کرد. این در حالی است که نرخ سود در این بازار برابر با 19 درصد بوده که کمترین میزان این شاخص در تمام هفته های بازار باز بوده است.
بسط پول در سه شاخص سه رکورد را ثبت کرد. تزریق نقدینگی در بازار باز به اوج دو ساله رسیده و اعتبارات قاعده مند در قله چهار ماهه ایستاد. اتفاقی که سرانجام مجموع بسط پول در بانک ها را به 95 هزار میلیارد تومان و به رکورد تاریخی خود رسانید.
بانک مرکزی در هفته اول اسفند باز هم با تمام اوراق پیشنهادی بانک ها موافقت کرده و 85 هزار و 550 میلیارد تومان پول در بازار باز تزریق کرد. این بیشترین بسط پول در تاریخ برگزاری بازار باز بوده ضمن آنکه اعتبارات قاعده مند نیز در بازار شبانه به رکورد چهارماهه خود رسید.