آخرین اخبار بازار شبانه

در هفته منتهی به 21 آذر ماه تزریق نقدینگی در بازار باز به مرز 96 همت رسیده و رکورد این شاخص را در سال های برگزاری این بازار شکست. این در حالی است که در مقابل در بازار شبانه هیچ تزریقی صورت نگرفته است.
نرخ بهره بین بانکی در نیمه آذر در مرز پاییزی خود ایستاده و تغییری را ثبت نکرد. این اتفاق در حالی رخ داده که طبق داده های بانک مرکزی تزریق پول بانک مرکزی در مجموع بازارهای بین بانکی هفته اخیر به سطح بالایی رسیده بود.
نرخ سود بین بانکی روند ثابتی را نسبت به هقته قبل ثبت کرد. این در حالی است که تزریق منابع بانک مرکزی در هفته اخیر صعودی شده بود. برخی از تحلیلگران این رویداد را در ادامه سیاست های کنترلی بانک مرکزی در مرز 21 درصد عنوان کرده اند.
اکوایران: تزریق بانک مرکزی در بازار شبانه به دومین رکورد خود در سال جاری رسیده است. این در حالی است که تزریق این نهاد در بازار باز در مرز 70 همت بوده و سطح عملکرد این بازار تقریبا در مرز ثابتی قرار داشته است.
در هفته اخیر تزریق پول بانک مرکزی در نظام بانکی به مرز 100 همت نزدیک تر شده و یک رکورد مهم از خود را برجای گذاشته است. اتفاقی که ناشی از رشد تقاضای پول در نهادهای مالی بوده و در نهایت نرخ سود مداخله بانک مرکزی را نیز ارتقا داد.
دو رکورد مهم در عملیات بازار های بین بانکی در هفته پایانی آبان ماه به ثبت رسید. در این معاملات بانک مرکزی روند ثابت تزریق پول در بازار باز را در مرز 70 همت ادامه داده و در مقابل تزریق پول در بازار شبانه را به رکورد یک ماهه رسانید.
سکوت 11هفته ای بده بستان بانک ها و بانک مرکزی طولانی تر شده اما این سکوت را برخی علامتی از وقوع یک طوفان تورمی در آینده می دانند. چرا که معتقدند دلیل مهم این آرامش د عدم دارایی اوراق بانک ها بوده و این نهاد ها دستبرد به خزانه یا اضافه برداشت ها از بانک مرکزی را افزایش داده اند. متغیری که افزایش آن از مسیر رشد پایه پولی می تواند تورم زایی دربرداشته باشد.
رسوب عملیات بازار باز در پایه پولی هفته پایانی مهر ماه 1401 تغییر چندانی را در بعد ماهانه نداشته است. این در حالی است که متغیر تورم زای این بازار که در هفته های اخیر ثابت مانده نسبت به یک سال پیش رشدی 56 درصدی داشته است. به عبارت دیگر بخش عملیات بازار باز در پایه پولی در این مدت رشد بالایی را ثبت کرده است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته سوم مهر ماه 1401 به 20.89 درصد رسیده و تغییر چندانی را با هفته های قبل خود نداشته است. این پنجمین هفته ایست که سطح نرخ بهره حول 20.9 درصد به ثبت می رسد.
نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم مهر ماه یک علامت مهم داشته است. سکوت در سه شاخص مهم بازار پول. تغییرات هفتگی نرخ بهره نشان می دهد این شاخص کلیدی اقتصاد از مثبت 0.02 تا منفی 0.02 واحد درصد تغییر کرده که البته قابل اغماضاست در نهایت نرخ بهره در نزدیکی 21 درصد به ثبت رسیده است.