آخرین اخبار بسط پول در بازار باز

تزریق پول در هفته اول 1401 در بازار باز در مقایسه با موقعیت مشابه خود درسال گذشته رشدی هزار و 400 درصدی داشته است. این در حالی است که نرخ سود در بازار باز سال جاری با افتی 0.8 واحد درصدی همراه بوده است.
درهفته نخست سال 1401 بانک مرکزی با 98 درصد اوراق ارسالی بانک ها موافقت کرده و 94 هزار میلیارد تومان پول در نهادهای مالی تزریق کرد. این سومین هفته ایست که حجم تزریق نقدینگی در بازار باز فراتر از مرز 90 هزار میلیارد تومان ثبت می شود.
بسط پولی بانک مرکزی در بازار های مالی برای دومین هفته متوالی در میانه اسفند ماه 1400 از مرز 90 هزار میلیارد تومان عبور کرد. این درحالی است که نرخ سود موزون در این بازارها در کمترین سطح خود یعنی معادل با 19.02 درصد به ثبت رسیده است.
در هفته سوم اسفند ماه در شرایطی که اعتبارات قاعده مند افتی قابل ملاحظه داشت عملیات بازار باز از مرز 90 هزار میلیارد تومان عبور کرده و رکورد دو ساله خود را بار دیگر شکست. این اقدام بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بین بانکی و مدیریت نقدینگی بانک ها در هفته های اخیر بوده است.
بسط پول در سه شاخص سه رکورد را ثبت کرد. تزریق نقدینگی در بازار باز به اوج دو ساله رسیده و اعتبارات قاعده مند در قله چهار ماهه ایستاد. اتفاقی که سرانجام مجموع بسط پول در بانک ها را به 95 هزار میلیارد تومان و به رکورد تاریخی خود رسانید.
بانک مرکزی در هفته اول اسفند باز هم با تمام اوراق پیشنهادی بانک ها موافقت کرده و 85 هزار و 550 میلیارد تومان پول در بازار باز تزریق کرد. این بیشترین بسط پول در تاریخ برگزاری بازار باز بوده ضمن آنکه اعتبارات قاعده مند نیز در بازار شبانه به رکورد چهارماهه خود رسید.
با این که بانک مرکزی در هفته پایانی بهمن توانست نرخ سود را با تزریق مداوم پول در بازار باز به کف چهار ماهه تنزل دهد اما هنوز با سیاست های خود فاصله قابل توجهی دارد. نرخ سود بین بانکی هنوز بالاتر از 20 درصد بوده و بازدهی بورس در این ماه تقریبا صفر.
بانک مرکزی رکوردزنی های خود دربازار باز را تداوم بخشیده و بی سابقه ترین سطح تزریق نقدینگی در این بازار رسید. نرخ سود اما با وجود رشد تزریق پول کاهش یافته و به پایین ترین سطح خود در عملیات هفتگی بازار باز تنزل پیدا کرد.
نرخ سود بین بانکی در بازار باز به کمترین سطح خود در چهار ماه اخیر رسید. با این حال بررسی روند بسط پول در بازار باز نشان می دهد با اینکه مانده نقدینگی نزد بانک ها از پایان مهر تاکنون 120 درصد رشد داشته اما نرخ سود هنوز بالاتر از آن مقطع قرار دارد.
نرخ بهره در نیمه بهمن 1400 به کف سه ماهه رسید. اما بررسی های دقیق تر نشان می دهد فارغ از پیامد های تورمی پول پاشی بانک مرکزی در ازای کاهش نرخ بهره، ضمن رشد 380 درصدی بسط پول در بازار باز اما نرخ بهره هنوز 1.3 واحد درصد از ابتدای پاییز امسال بیشتر است.