آخرین اخبار بسط پول در بازار باز

در هفته دوم خرداد در عملیات بازار باز دو رکورد مهم به ثبت رسید. نرخ پذیرش اوراق بدهی عرضه شده توسط بانکها پایین آمده و نرخ سود بازار باز مسیری فزاینده به خود گرفت. برخی معتقدند این رفتار بانک مرکزی می تواند علامتی از آغاز روند نزولی تمایل این نهاد به پول پاشی در بازار باز باشد.
خالص جذب پول بانک مرکزی در بازار باز به بیشینه خود در 5 ماه اخیر رسید. به طور کلی روندمعاملات در بازار بین بانکی تا هفته اول خرداد نشان می دهد مسیر سیاست بانک مرکزی دربازار باز انقباضی شده و بحران مالی بانک ها رو به کاهش بوده است.
روند بسط پول دربازار باز مسیری کاهشی قرار گرفته و بسط پول در بازار بین بانکی نیز روندی نزولی پیدا کرده است. با توجه به پذیرش صد درصدی اوراق در بانک مرکزی می توان گفت ریشه کاهش تزریق پول در بازار باز به کمتر شدن بحران نقدینگی بانک ها مرتبط بوده است.
بسط پول بانک مرکزی در هفته دوم بازار باز برابر با 87 هزار و 100 میلیارد تومان ثبت شد. درادامه اما جذب 90 همتی پول در این بازار موجب شد تا خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار انقباضی باشد.
نرخ پذیرش اوراق در در هفته اول اردیبهشت امسال در بارار باز روندی نزولی داشته و به 91 درصد رسیده است. در کنار این رکوردزنی بررسی میزان خالص عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد این مقطع انقباضی ترین هفته بانک مرکزی از این حیث در دوماه اخیر بوده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر صعودی شده و با ثبت رقم 20.36 درصد به رکورد خود در یک ماه اخیر رسید. این در حالی است که بانک مرکزی در بازارهای مالی هفته پایانی فروردین ماه نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان پول بسط داده بود تا نرخ سود را کنترل کند.
بانک مرکزی در هفته پایانی فروردین 1401 بسط 93 هزار و 900 میلیارد تومان را در بانک مرکزی بسط داد. این پنجمین هفته ای است که بانک مرکزی بسط بیش از 90 همتی را در این بازار به ثبت رسانده است در حالی که تاریخ سررسید و نرخ سود در این بازار در کمترین میزان خود در تاریخ برگزاری این بازار قرار داشته است.
بسط نقدینگی در بازار باز روندی صعودی داشته و برای چهارمین هفته متوالی بیش از 90 همت ثبت شده است. با این حال خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار برای دومین هفته متوالی در سال جاری انقباضی بوده است.
برای چهارمین هفته متوالی بانک مرکزی در بازار باز بسطی فرار تر از 90 هزار ملیارد تومان را ثبت کرد. این در حالی است که نرخ سود در این بازار برابر با 19 درصد بوده که کمترین میزان این شاخص در تمام هفته های بازار باز بوده است.
نرخ بهره در هفته های اخیر روندی نوسانی داشته و پس از سه هفته به مرز 20.3 درصد برگشت. این در حالی است که بانک مرکزی در این مدت با بسط هفته ای بیش از 90 همت سعی در کاهش نرخ سود داشته که گویی این نرخ تغییری نداشته است.