از طرفی این سؤال نیز مطرح است که این رشد جی‌دی‌پی در سه ماهه‌های بعدی نیز با همین قدرت ادامه دارد یا خیر که علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در این بخش از مارکت تایمز به توضیح آن می‌پردازد.