استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مبتنی بر داده‌ها، وضعیت پیوند ایران با اقتصادهای دنیا را بررسی کرد.

به گزارش اکوایران، علی فریزاد استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست سیاستگذاری مبتنی بر شواهد که دیماه ۱۴۰۲ در مرکز تحلیل داده شریف برگزار شد، به ارائه یک پایگاه آماری جدید برای استفاده محققان و دانشگاهیان پرداخت.

او با تشریح وضعیت ایران در پلتفرم جداول داده-ستانده، اقتصاد ایران مستند به داده‌ها را روایت کرد.

#سیاستگذاری_مبتنی_بر_شواهد