در حالی که تیتر اخبار سال‌های اخیر، حاکی از اجماع نظر در خصوص ضرورت اجرای خصوصی‌سازی، به‌ویژه در صنعت خودرو است، اما در متن ماجرا، شاهد حضور پررنگ دولت در دومین صنعت بزرگ کشور هستیم.

این ویدیو به بررسی تعدادی از اظهارنظرهای مهم سال‌های اخیر می‌پردازد که نشان‌دهنده تمایل عمومی به خصوصی‌سازی کامل این صنعت است. اما سوال کلیدی اینجاست که چه عاملی مانع از تحقق این خواسته و تبدیل شدن این شعارها به واقعیت می‌شود؟