به گفته متقی، اسرائیلی‌ها مدعی هستند ایران به هر میزان که قابلیت‌های اقتصادی و سرمایه اجتماعی‌اش را از دست داده، اما توانسته امنیتش را ارتقا دهد، قدرتش را بازتولید کند و نوعی سبک تهاجمی را در دستور کار قرار دهد.