مهدی تدینی، مترجم و پژوهشگر تاریخ و ایدئولوژی، با تحلیل بخشی از نتایج این نظرسنجی، به این نتیجه رسیده است که بخش قابل توجهی از مردم ایران، دولت را حکم موجودی جادویی می‌دانند که می‌تواند در هر زمان و بدون نیاز به پرداخت هیچ هزینه‌ای از سوی مردم، منابع مالی را صرف امور مختلف کند.

این باور نادرست، زمینه را برای دعوت ناخودآگاه مردم از دولت به دخالت بیشتر و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به آنها فراهم می‌کند.

نسخه کامل در وبسایت اکوایران