خواجویی معتقد است اکنون در شرایطی هستیم که می‌توان از تغییر و  تحول چشمگیر در روابط ایران و کشورهای عربی سخن به میان آورد. اما در این خصوص نباید خیلی اغراق کرد.