او می گوید: نه تنها کلاف سردرگم مشکلات اقتصادی کشور بلکه مسائل سیاسی و اجتماعی ایران نیز یک سرنخ مهم دارد و آن تورم است.

به گفته او تورم نقطه اشتراک تمامی مسائل اقتصادی، سیاسی، و حتی امنیتی و روانی است.

او تاکید دارد این موضوع قابل درمان است و درباره آن توضیح می دهد.

نسخه کامل در سایت اکوایران