وی در ابتدا عوامل بنیادی موثر بر بازار ارز را توضیح داده و سپس به سراغ پاسخ این سوال رفته که چه عواملی تحریک کننده بازار ارز است؟اگر می‌خواهید فارغ از تحلیل‌های کوتاه‌مدت، یک دید بلندمدت از بازار ارز بدست آورید و نیروهای موثر حرکت قیمت را بشناسید این ارائه را از دست ندهید.