پژوهشی که با استفاده از روش کنترل مصنوعی توانسته وضعیت طبقه متوسط در ایران را با و بدون تحریم‌های اقتصادی محاسبه کند.

بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اندازه طبقه متوسط در ایران بدون تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی بزرگتری از چیزی است که امروزه آن را تجربه می‌کنیم.