این علم می‌تواند وقایعی که بر اثر پیامدهای طبیعی ایجاد شده را از وقایعی که براثر حضور انسان ایجاد شده، تفکیک کند. با بررسی گذشته، زمانی که یک واقعه مثل خشکسالی، طوفان و... رخ می‌دهد می‌توان گفت این وقایع هر چند هزار سال یکبار تکرار می‌شود اما مواردی نیست که در یک یا دو دهه به این سرعت رخ دهد. متاسفانه تمامی این وقایع در دو دهه اخیر رو به تشدید است. برای پیش بینی آینده باید به این مستندات علمی استناد کرد. ناگفته نماند مدیریت‌های نامناسب که منجر به تشدید این وقایع شده باید متوقف شود تا از حداقل محیط زیست باقی مانده محافظت کنیم.