نشست‌های هم‌اندیشی و گفت‌و‌گو درباره اقتصاد ایران - نشست اول

توقف خصوصی‌سازی؛ آری یا خیر؟ - بخش دوم

ضرورت پیش‌شرط‌های خصوصی‌سازی در این نشست به دعوت موسی غنی نژاد، عباس آخوندی و سایر اساتید حوزه اقتصاد بررسی شده است.

آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی

منطق حکمرانی بر اقتصاد در جهت ایجاد و توسعه خصوصی‌سازی در ابعاد کارکرد دولت و بازار به عنوان یک نهاد مدنی مستقل از قدرت و رابطه دولت به عنوان دایه دار قدرت با بازار مستلزم باز تعریف است. مفهوم خصوصی‌سازی در فضای حاکم تنها به مقوله واگذاری ختم خواهد شد. از پیش شرط‌های خصوصی‌سازی آن است که بپذیریم که اصول اقتصاد باید منطبق بر اصول بازرگانی باشد. در این شرایط دولت و بازار به عنوان دو نهادی مدنی مستقل با تعریفی نوین متولد خواهد شد که می‌تواند مولد خصوصی‌سازی باشد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد