این گزارش مرکز آمار بر اساس آمارگیری در سال ۱۴۰۰ است که نیمی از سال، پروتکل‌های کرونایی برقرار بود و احتمالا در میانگین سال‌های عادی، تعداد سفرها بیش از این است اما احتمالا روابط درون سالی، مشابه همین گزارش است.