به گفته پژوهشگر و مشاور آکادمی سامان، از لحاظ میزان مصرف به طور متوسط میزان مصرف محصولات پروتئینی در ۴ دهک کم‌درآمد جامعه حدود ۲۵ درصد کاهش یافته و مصرف در میان‌درآمدها هم ۴ درصد کم شده اما ۲۰ درصد پردرآمدها یعنی دو دهک پردرآمد جامعه مصرف ۵ درصد افزایش داشته است.

آنطور که فردین یزدانی می‌گوید: افزایش قیمت در بازار گوشت قرمز باعث تغییر الگوی مصرف در خانوارها شده. در گام اول تغییرمصرف از گوشت قرمز به سمت گوشت سفید رقم خورده و در گام دوم استفاده از پروتئین‌های گیاهی وارد سبد مصرفی خانوارها شده.