به گزارش اکو ایران، آمار تورم بهمن که اخیرا از سوی مرکز آمار کل کشور منتشر شده حاکی از آن است که تورم ماهانه در یازدهمین ماه سال به 1.4 درصد رسیده است. این در حالی است که خراسان جنوبی با نرخ تورم ماهانه 2.2 درصدی متورم‌ترین استان کشور بوده است، بدین معنا که میانگین سطح عمومی قیمت‌ها در این استان در بهمن 2.2 درصد بیشتر از ماه دی بوده است.  بعد از خراسان شمالی، البرز با 2.1 و فارس با 2 درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. 

در سوی دیگر طیف، لرستان و بوشهر کمترین افزایش قیمت‌ها نسبت به دیماه را در بهمن تجربه کردند و شاخص قیمت مصرف‌کننده در این دو استان تنها 0.4 درصد نسبت به دی رشد داشته است. 

بر اساس آمار منتشر شده، تورم ماهانه یازده استان کشور از میانگین کشوری بالاتر بوده و قم تورمی برابر با تورم ماهانه کشوری داشته است.