به گزارش اکوایران، امینه محمودزاده، معتقد است: در حال حاضر خیلی از بنگاه‌‌ها به واسطه نداشتن شناسنامه اعتباری، از تامین مالی رسمی کشور بی‌بهره ماندند.

وی می‌گوید: بخش بزرگی از این بنگاه‌ها SMEها (بنگاه‌های متوسط و کوچک) و بنگاه‌های تازه‌وارد به اقتصاد هستند؛ همان بنگاه‌هایی که می‌توانند برای کشور اشتغال و رشد بهره‌وری ایجاد کنند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از معضل تامین مالی نیز تولید می‌گوید.