این آمار یک سوال مهم را ایجاد می کند که توسعه صادرات این محصولات به دلیل توسعه ظرفیت‌های تولید و بازاریابی بوده یا کاهش مصرف داخل؟ 

علی الویری مدیرعامل اتحادیه ماهیان گرم آبی و آرش نبی زاده مدیرعامل اتحادیه ماهیان سردآبی هر دو به این آمار تشکیک وارد می‌کنند.

از نگاه آنها پایین بودن مصرف آبزیان در کشور، به‌خاطر قیمت بالای آنها نیست.

آنها مدعی هستند قیمت آبزیان همپای تورم رشد پیدا نکرده اما از افزایش قیمت‌ها هم دل نگران هستند.