او افزود: منابعی که از طریق این صندوق ها جذب شده صرف سرمایه گذاری در پروژه ها شده است و موفق شدیم نزدیک به ۴۰ همت پروژه تامین مالی کنیم و با سود بالا عملکرد سال گذشته را به پایان رساندیم.