به گزارش اکوایران؛ ایــن‌ نشســت‌ ‌ بــا هــدف فراهم‌‌ســازی بســتر افزایــش‌ همکاری‌هــای تجــاری و اقتصــادی میــان چیــن‌ و کشــورهای شــورای همــکاری خلیج‌‌فــارس برگــزار شــد.

افزایــش‌ تجــارت و ســرمایه‌‌گذاری چین با شورای همکاری خلیج فارس ماحصل آن بود و از سوی دیگر وزیــر بازرگانــی‌ چیــن‌ در این نشست به این نکته اشاره کرد که این کشور 8 گام برای ایجاد کمربند و راه در نظر گرفته است.

در این نشست همچنین دو طرف اجماع‌ گســترده‌ای در خصوص‌ «حفاظــت‌ مشــترک از سیســتم‌ تجــاری چندجانبــه»‌، «ترویــج‌ ســرمایه‌‌گذاری دوجانبــه‌» و «تعمیــق‌ همکاری‌هــای صنعتــی‌» صورت گرفت؛ در همیــن‌ راســتا دو طرف برسر مسائلی از جملــه‌ «زنجیــره تامیــن‌»، «ارتقــای ســطح‌ همکاری‌هــا» و «ارتقــای همــکاری در حــوزه انــرژی» به توافقاتی رسیدند و   بیانیــه‌ مشــترک وزرای اقتصــاد و تجــارت چیــن‌ و کشــورهای عضــو شــورای همــکاری خلیــج‌ فــارس در مــورد تعمیــق‌ همکاری‌هــای اقتصــادی و تجــاری بــه‌ تصویــب‌ رســید.

تقویت همکاری با کمربنــد و راه

نکتــه‌ قابل توجه این نشست این بود که کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج‌ فــارس، اســتراتژی‌های توســعه‌ اعضــای ایــن‌ شــورا را بــا کلان‌پــروژه «کمربنــد و راه» چیــن‌ همســو دانســته‌‌اند کــه این امر‌ منجــر بــه‌ تقویــت‌ همکاری‌هــا میــان دو طــرف خواهــد شــد. در همیــن‌ راســتا تعمیــق‌ و توســعه‌ همکاری‌هــای اقتصــادی و ســازوکارهای تجــاری و مبــادلات و همکاری‌هــا در زمینه‌‌هــای تجــارت و ســرمایه‌‌گذاری، اقتصــاد دیجیتــال، توســعه‌ پایــدار، زیرســاخت‌‌ها و غیــره بــر اســاس پلتفرم‌هایــی‌ ماننــد وزرای اقتصــادی و بازرگانــی‌ چیــن‌ و شــورای همــکاری خلیــج‌ فــارس در دســتور کار قــرار گرفتــه‌ اســت‌.

وزیــر بازرگانــی‌ چیــن‌ در این نشست به این نکته اشاره کرد: توســعه‌ روزافــزون چیــن‌ دربرگیرنــده فرصت‌‌هــای جدیــدی بــرای همــکاری میــان چیــن‌ و شــورای همــکاری خلیــج‌ فــارس است کــه‌ بــا توجــه‌ بــه‌ اســتراتژی کشــورهای شــورای همــکاری خلیــج‌ فــارس در توســعه‌ و پیشــرفت‌ ایــن‌ کشــورها، زمینه‌‌هــای بیشــتری بــرای همــکاری فراهــم‌ آورده اســت‌.

 او همچنین گفت: چیــن‌ بــه‌ طــور فعــال هشــت‌ گام اصلــی‌ را بــه‌ منظــور پیگیــری جــدی همکاری‌هــای مشــترک در زمینــه‌ ابتــکار کمربنــد و راه اجــرا خواهــد کــرد و آمــاده افزایــش‌ تجــارت و ســرمایه‌‌گذاری دوجانبــه‌ بــا شــورای همــکاری خلیــج‌ فــارس اســت‌.

براساس این برنامه چین، در گام نخســت‌، چیــن‌ مســأله‌ تجــارت آزاد را پیگیــری خواهــد کــرد و بــه‌ ســرعت‌ توافــق‌ تجــارت آزاد میــان چیــن‌ و شــورای همــکاری خلیــج‌ فــارس را منعقــد خواهــد کــرد. در گام دوم، مــا بــه‌ دنبــال کشــف‌ فرصت‌‌هــای جدیــد ســرمایه‌‌گذاری مشــترک برخواهیــم‌ آمــد و یــک‌ کمیســیون ســرمایه‌‌گذاری مشــترک بیــن‌ چیــن‌ و شــورای همــکاری خلیــج‌ فــارس را ایجــاد خواهیــم‌ کــرد و از مبادلــه‌ و همــکاری بیــن‌ صندوق‌هــای ثــروت دولتــی‌ هــر دو طــرف بــه‌ طــرق مختلــف‌ حمایــت‌ می‌‌کنیــم‌. در گام ســوم، ایجــاد هم‌‌افزایــی‌ صنعتــی‌ را در دســتور کار خــود قــرار خواهد داد و توسعه مــدل همــکاری« نفــت به علاوه گاز» را در دستور کار قرار داه است.

از سوی دیگر شــرکت‌‌های دو طــرف را بــه‌ ســرمایه‌‌گذاری صنعتــی‌ مطابــق‌ بــا اصــول مبتنــی‌ بــر بــازار را تشــویق‌ و  حفاظــت‌ از زنجیره‌هــای صنعتــی‌ و عرضــه‌ را در دستورکار قرار خواهند داد. از سوی دیگر در گام چهــارم، ایجــاد مشــترک کانال‌هــای منطقــه‌‌ای پیش‌بینی ‌شده است‌. به گفته وزیر چین در گام پنجــم‌، حمایــت‌ مشــترک از توســعه‌ ســبز و کم‌‌کربــن‌ در دســتور کار قــرار دارد. عــلاوه بــر ایــن‌، بــه‌ طــور پیوســته‌ انتقــال بــه‌ ســمت‌ انرژی‌هــای پاکــی‌ ماننــد انرژی‌هــای خورشــیدی، بــاد، هســته‌‌ای، هیــدروژن و زیســت‌ تــوده و همچنیــن‌ کشــف‌ پتانســیل‌ همــکاری در صنایعــی‌ ماننــد باتریهــای برقــی‌ و شــارژ هوشــمند را پیگیــری خواهیــم‌ کــرد.»