به گزارش اکوایران، نگاهی به روند شامخ بخش صنعت، از مارپیچ این بخش در دوسال گذشته حکایت دارد. با توجه به روندی شاخص مدیران خرید بخش صنعت این پرسش مطرح می‌شود که چه عاملی خروج از رکود این بخش را به همراه داشته است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش «میزان فروش محصولات» در ماه‌های آخر سال موجب شده تا این شاخص از مرز رکود و رونق خارج شود و به این طریق شاهد رونق این بخش باشیم.   

در گزارش شاخص مدیران خرید، پنج عامل اصلی در کنار 7 عامل فرعی مورد بررسی قرار می‌گیرد، که در میان این شاخص‌ها «مقدار تولید محصولات»، «میزان سفارشات جدید مشتریان»، «میزان فروش محصولات» در کنار «انتظارات تولید در ماه آینده» اثر بیشتری بر این شاخص دارند.

روند شامخ بخش صنعت در 2 سال

در بررسی شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان‌دهنده این است که اقتصاد از رکود خارج شده، اما اگر عدد شاخص زیر عدد ۵۰ باشد به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با این شرایط بررسی روند شامخ نشان می‌دهد بخش صنعت در سال 1401 و 1402 نوسان قابل توجه‌ای داشته است. بطوریکه اکثر شاخص‌های مورد بررسی در ابتدای سال شکل کاهشی قابل توجهی داشته‌اند روندی که به مرور از شدت آنها کاسته شده و به مرور شاهد رشد شاخص‌های مورد بررسی بوده ایم.

داده‌های اعلام شده نشان از آن دارد که شاخص «میزان سفارشات جدید» و «میزان فروش محصولات» در کنار «مقدار تولید محصول» از ابتدای سال 1401 تا اردیبهشت سال جاری روند کاهشی داشتند، اما از اردیبهشت ماه این روند تغییر کرد و این سه شاخص به بالاترین سطح خود رسیدند.

از سوی دیگر شاخص «موجودی مواد اولیه خریداری شده» هم در بازه زمانی مورد بررسی نوسان پی‌درپی داشتند و هرچند در ابتدای هر دو سال با کاهش این شاخص روبرو بودیم، اما در بهمن ماه شکل صعودی به خود گرفت و با این شرایط پرونده آن مثبت بسته شد.

در میان شاخص‌های مورد بررسی شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» همواره روند افزایشی داشته و در قله سایر شاخص‌ها قرار داشته است.

شامخ صنعت

روند ماهانه شاخص صنعت 

مقایسه ماهانه شامخ کل در دو سال گذشته نشان می‌دهد که این بخش هم در دوسال مورد بررسی در یک روند قرار داشتند، اما از شهریور ماه سال 1402 تا 1401 مسیر خود روند رو به رشد به خود گرفتند و با این شرایط در بسیاری از ماه‌ها عدد به دست آمده در سال 1402 نسبت به 1401 چند پله بهبود داشته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه بیشترین تغییر در این دو سال شکل گرفت؛ عدد به دست آمده در اردیبهشت سال جاری 69.29 بوده این در حالی که این عدد برای سال گذشته 63.21 ثبت شده است. از سوی دیگر مهر ماه سال جاری هم عدد این شاخص شکل افزایشی داشته و از 51.66 به 54.86 رسید و با این شرایط شاهد بهبود این شاخص در سال 1402 بودیم. 

روند صمت