او ادامه داد: فولاد خوزستان نیز در بحث تملک معادن وارد شده و یکی از معادنی که به بهره برداری رسیده، بخشی از کنسانتره را از شرکت توسعه معادن تامین می کند.

تفضلی بیان کرد در بحث گندله، با توجه به راه اندازی واحد آهن اسفنجی سوپرمگا مدلی که در حال حاضر بزرگترین مدل در داخل کشور است، بعد از این نیازی به تامین آهن اسفنجی نداریم و هر چه هست را فولاد خوزستان تولید می کند.

تفضلی افزود: ما در حوزه تامین مواد اولیه مشکل خاصی نداریم و تعادلی بین تامین و مصرف مواد اولیه در کشور وجود دارد.