او گفت: شرکت طب پلیمر توانست امسال محصولاتش را به سایر  شرکت حاضر در نمایشگاه معرفی کند.