علی عباسلو، مدیرعامل پیشین شرکت جهان فولاد سیرجان در این زمینه می‌گوید که در بسیاری از پروژه‌ها، زمان اخذ مجوز با زمان انجام آن برابر می‌کند و یا حتی بیشتر است.