در این ویدئو، ضمن مرور مصرف خانوار در این بخش به اثر کرونا بر افزایش مصرف می‌پردازیم.