عباس علی آبادی ایده ورود خودروهای برقی به بازار را با جدیت دنبال می کند و در گام اول تمرکز را روی برقی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی قرار داده است این در حالیست که کارشناسان نسبت به آماده نبودن زیر ساخت های لازم در این زمینه هشدار می دهند. نکته دیگری که کارشناسان بر آن تاکید می کنند استقبال بازار از خودروهای برقی است.

حسن کریمی سنجری، مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صمت و بابک صدرایی، کارشناس خودرو، در مناظره ای که در برنامه ویراژ برگزار شد به بیم و امیدهای حضور خودروهای برقی در بازار پرداختند.