یکى از مهمترین دستورکارهاى این کابینه نیز تقابل با ایران است. صابر گل محمدى، کارشناس مسائل بین الملل در این برنامه راهبرد از اولویت هاى کابینه نتانیاهو گفت که اصلى ترین آن، ایران است.