یکی از نکاتی که منورالفکران در دوره قاجار مطرح می کردند آن بود که مشکل اساسی ایران نداشتن قانون است و به همین دلیل از مسیر پیشرفت بیرون مانده است.

تقی آزاد ارمکی در گفتگو با برنامه نردبان اکو ایران، با این گزاره مخالف کرده و معتقد است این یک کژفهمی بزرگ بود که مشکل ایران را در نداشتن قانون عنوان کردند، اصلی ترین مشکل ایران در عدم شناخت و درک از ایران است. شاهد مثال آنکه با وجود قوانین متعددی که امروز داریم، اما هنوز مشکلات ما حل نشده اند.