«حمید قنبری»، حقوقدان در این قسمت از برنامه «حقوق فراموش شده» معتقد است که دولت‌های توسعه یافته و آن‌هایی که اتفاقا در تغییرات اقلیمی و تشدید گازهای گلخانه‌ای نقش داشتند، در قبال کشوهای کمتر توسعه یافته و تامین آب‌ آن‌ها مسئولند.