آتوسا مومنی رئیس مرکز میراث ناملموس ایران، در گفتگو با برنامه «نردبان» اکوایران، اشاره می‌کند که یکی از ظرفیت هایی که نوروز ایجاد کرده است، رقابتی است برای پاسداری بیشتر از نوروز. پاسداری از نوروز نه تنها پاسداری از یک میراث فرهنگی است، بلکه توجه و تامل بیشتر در یک فلسفه و حکمت زیستن است. نوروز بیش از آنکه جشن باشد، حکمتی است که نشان دهنده ارتباط صمیمانه مردم این منطقه با طبیعت است، حکمتی که در دل خود حفظ طبیعت، قدردانی از طبیعت و کامروایی از آن است.