دکتر طاهری کیا در گفتگو با برنامه «نردبان» اکوایران، بیان می‌کند که در تاریخ ایران، معمولا حاکمیتها در برابر تغییرات مطالبه شده از سوی جامعه مقاومت می‌کنند. به نظر او، اگر سیاست در ایران، همواره درگیر متافیزیک بوده، به همین دلیل دربرابر تغییرات که امری فیزیکی به حساب می آید، مقاومت می کند.