او یکی از ریشه‌های این مسئله را به نوع نگاه به حق مالکیت نسبت می‌دهد که در جوامع کوتاه‌مدت از «حق» به یک «امتیاز» بدل شده است.