رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران بابیان اینکه ذهنیت هایی ایجاد شده که درختان قطع شده اند، گفت: شهردار و اعضای شورا از محل بازدید کردند و تنها درختانی با بن پایین و نهال جابجا شده اند و قطع درخت صورت نگرفته است.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در واکنش به اعتراض های مردمی به ساخت مسجد قیطریه به مصوبه شورای دوم در این رابطه اشاره کردو  با تأکید بر اینکه مطالعه و مکان سنجی برای احداث مساجد در شهر و پارک ها باید صورت می گرفت، گفت: چنانچه بخش خصوصی برای ساخت مسجد وارد می شد، بنا بر این بود که عوارض از آنها دریافت نشود و شهرداری می تواند برای ساخت این مساجد هم زمین تحویل دهد و هم کمک مالی کند.

رئیس شورای شهر تهران یادآور شد: مصوبه شورا در خصوص ساخت مساجد سه شنبه اول دیماه سال ۱۳۸۳ تصویب شده است.  تهران مسجد کم دارد و باید ۴۰۰ مسجد در پایتخت ساخته شود.