او ادامه می‌دهد :‌ زمانی اوضاع وخیم می‌شود که قانون‌گذار گرفتار فساد شود . وزیر اسبق بازرگانی قدرت را موکب فساد و ثروت را ثمره سوار شدن بر این موکب می‌داند و می‌گوید : فساد عمیق در حوزه قانون‌گذاری رخ می‌دهد برای همین مهم است چه کسانی چه افرادی را به مجلس می‌فرستند .